TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA ŁEMKÓW W ZACHODNIEJ POLSCE I NA UKRAINIE
STUDIUM PORÓWNAWCZE

autor: dr Mirosław Pecuch

Wstęp

Publikacja, którą macie Państwo przed oczami, jest książkową adaptacją pracy doktorskiej napisanej i obronionej pod opieką prof. dr hab. Zbigniewa Jasiewicza. Jej celem jest porównawcza charakterystyka wybranych zagadnień tożsamości kulturowej Łemków zamieszkałych w zachodniej Polsce i Ukrainie, mająca wykazać zmienność i wariantywność tożsamości kulturowej pod wpływem czasu i otoczenia. Praca w założeniu ma wykazać, co pozostało wspólną tożsamością kulturową Łemków w Polsce i Ukrainie, a jakie pojawiły się elementy oddzielne. Studium ma ponadto pomóc stwierdzić, w jaki sposób odmienność kulturowa środowiska, w którym osiedlono deportowanych, wpływa na tejże tożsamości zachowywanie. Aspiruje niejako do zaprezentowania modelowych wzorów kulturowych uznanych współcześnie za obowiązujące dla Łemków żyjących w różnych środowiskach. Badaniami nie obejmowałem Łemków, którzy pozostali na Łemkowszczyźnie bądź powrócili z wygnania, bowiem interesuje mnie głównie sytuacja kulturowa tych Łemków, którzy zamieszkują poza swoją etniczną ojczyzną. Badania porównawcze nad tożsamością kulturową Łemków wysiedlonych na ziemie zachodniej Polski i na Ukrainę nie były dotąd prowadzone.

Do pobrania: Tożsamość kulturowa Łemków, Mirosław Pecuch